Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farnost Staré Hobzí

Stručné dějiny farního kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Ondřeje ve Starém Hobzí


První písemně doloženou zprávou o stávající kapli sv. Ondřeje je list českého knížete Konráda II z 25. října roku 1190 pro nově založený premonstrátský klášter v Louce u Znojma. Kaple sv. Ondřeje v Hobzí, se vsí, krčmou a mlýnem /Capella sancti Andree in Gobza cum uilla et sola taberna et uno molendino/ byla zapsaná mezi vesnicemi na jižní Moravě věnovanými klášteru.

Obrazek


Avšak archeologické výzkumy vedené v letech 2003- 2005 Vladislavem Burianem měly za cíl dokázat delší dobu stáří této sakrální stavby. Mimo jiné výzkumy také vyvrátily mínění, že se z původní románské stavby kostela sv. Ondřeje do dnešních dnů nic nedochovalo. Při odkrytí půdní apsidy se zjistilo, že část východní obvodové zdi románského objektu sounáleží s částí dnešní východní obvodové zdi v presbytáři kostela. Na základech této zdi byla pak provedena v 15. století gotická přestavba.

První známý farář v Hobzí

Vedle zmínky o existenci farního kostela sv. Ondřeje je v písemných pramenech z roku 1270 uveden i první známý farář v Hobzí, který se jmenoval Jan a byl patrně řádovým knězem z Louky.

Doba husitské revoluce

Husitská revoluce měla za následek úpadek katolické církve a klášterního života. Klášteru v Louce hrozil zánik pro dluhy. Změnil se počet řádových kněží v Louce, takže klášter byl nucen upustit obsazování svých farností členy svého konventu. Mezi ně patřilo i Hobzí a proto od roku 1564 byla farnost spravována faráři z řad světských kněží, kteří však museli odpřísáhnout klášteru věrnost a odvádět mu peněžité dávky.

Takovým farářem v Hobzí byl i kněz jménem Kryštof, který se v roce 1565 dostal do sporu s jemnickým farářem Tomášem; navštívil jej pak v Jemnici o jarmarku a byl jím zastřelen.

Takovéto náboženské konflikty se postupem doby množily. Narůstal protireformační tlak habsburských panovníků a katolické církve, což dalo podnět k vypuknutí stavovského povstání. Přesto, že v 16. století bylo okolí Hobzí protestantské ( Dačice se staly bratrským střediskem se sborem, Slavonice se přikláněly k luterství), udrželi se v hobezském kostele katoličtí faráři.

Výrazem protireformace bylo zasvěcení hobezského kostela kromě sv. Ondřeji také Nanebevzetí Panny Marie po roce 1620.

Teprve od roku 1641 začal opat louckého kláštera opět obsazovat faru v Hobzí členy svého konventu.

kronikářka H. Nováková


Úpravy kostela v datech (23.06.2007) Datování přestaveb kostela

Archeologické nálezy (22.06.2007) O místních archeologických nálezech