Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zahájení pobytu

Prázdninové pobyty na faře obvykle začínají v sobotu odpoledne a končí v sobotu po obědě

Výjimky uděluje podle svého uvážení duchovní správce.

Chce-li vedoucí pobytu v rámci pobytu využít pastorační službu duchovního správce, domluví se s ním před začátkem pobytu (viz kontaktní adresa).

Na přesném termínu začátku pobytu a převzetí fary se vedoucí pobytu domluví se zástupcem farnosti.

Při nástupu k pobytu seznámí zástupce farnosti všechny členy skupiny s uspořádáním a vybavením fary.

Vedoucímu, který je zodpovědný za pobyt a za svěřený farní majetek, předá zástupce farnosti klíče, seznámí ho s případnými nedostatky a sepíše s ním dvojmo „Protokol o pobytu na faře v Cizkrajově“, do něhož poznačí počet předaných klíčů, datum a čas ukončení pobytu a aktuální stav vodoměru, plynoměru a elektroměru. Jeden exemplář tohoto protokolu obdrží vedoucí pobytu, druhý si ponechá zástupce farnosti.

Zástupce farnosti seznámí vedoucího pobytu s umístěním jističů elektrického proudu i hlavního uzávěru vody a plynu a s ovládáním systému ústředního vytápění a ohřevu vody.

Při pobytech typu „duchovní cvičení“ nebo „duchovní obnova“ se vedoucí pobytu domluví se zástupcem farnosti na podmínkách přístupu do farního kostela.

Vedoucí zodpovídá za to, že během pobytu bude dodržován provozní řád fary, vyvěšený na nástěnce v přízemí.

Zástupci farnosti mají právo kdykoliv provést namátkovou kontrolu toho, co se na faře děje, a požadovat okamžitou nápravu zjištěných přestupků.

Bohoslužby a přístup do kostelů

Bohoslužby ve farním kostele v Cizkrajově jsou každou neděli v 11 hod. Aktuální pořad bohoslužeb na všední dny je vyvěšen u vchodu do farního kostela.

Přístup do farního kostela a do poutního kostela Panny Marie Montserratské je možný pouze po domluvě s některým ze zástupců farnosti s ohledem na jejich časové možnosti.

Ukončení pobytu

Při ukončení pobytu prohlédne ve stanovenou hodinu zástupce farnosti spolu s vedoucím pobytu faru, zkontroluje, zda je objekt uklizen a v pořádku, sepíše a ohodnotí případné škody, převezme od vedoucího klíče, zjistí konečný stav vodoměru, plynoměru a elektroměru a převezme poplatek za pobyt.

Poplatek za pobyt sestává z úhrady spotřebovaných energií (elektřina, voda, plyn) a z paušálního poplatku (v současnosti 30,- Kč za osobu a den).

Poplatek za pobyt je vyměřen v co nejnižší cenové hladině, aby byl pobyt na faře umožněn i méně movitým zájemcům. Proto se nebráníme, rozhodnete-li se přispět nad rámec vyměřeného poplatku (ať už v rámci poplatku za pobyt, nebo formou daru pro farnost, na který Vám rádi vystavíme zvláštní potvrzení).

Poštovní adresa fary:

--- jméno účastníka ---

fara v Cizkrajově

Cizkrajov 13

378 81 Slavonice

Tuto adresu sdělte těm, kdo chtějí účastníkům vašeho pobytu posílat nějakou korespondenci. Je také dobré oznámit svůj pobyt na poště ve Slavonicích, aby doručovatelé věděli, že vám mají poštu nosit do Cizkrajova (protože jinak ji doručují na faru do Starého Hobzí) – tel. 384 493 187 (vedoucí pošty) nebo 384 493 297 (poštovní doručovatelé).